ผู้ฝากเงินเตรียมพร้อม 11 เดือนสิงหาคมนี้ ลดวงเงินปกป้องเหลือ 1ล้านบาท 

5 เดือนสิงหาคม 2564 นายทรงพล ชีวะสติปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองปกป้องเงินออม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองปกป้องเงินออมจะได้รับความคุ้มครองปกป้องเงินออมตามกฎหมายคุ้มครองปกป้องเงินออมในวงเงินไม่เกิน 1ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดตามกฎหมายดังนี้ วงเงินคุ้มครองปกป้องที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองปกป้องเงินออมเต็มปริมาณ 82.07 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นพสกนิกรส่วนใหญ่ของประเทศ
สำหรับข้อมูลเงินออม ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองปกป้องของสถาบันมีปริมาณทั้งปวง 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน พบว่าปริมาณผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337,334 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 โดยปริมาณผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของปริมาณผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เงินออมที่ได้รับความคุ้มครองปกป้องมีปริมาณ

ทั้งหมดทั้งปวง 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 จากสิ้นปีก่อน
สถาบันคุ้มครองปกป้องเงินออม (สคฝ.) หรือ DPA มีบทบาทสำคัญสำหรับในการคุ้มครองปกป้องเงินออมแก่ผู้ฝากทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือฝรั่งที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองปกป้องเงินออมซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย 18แห่ง สาขาแบงค์ต่างถิ่น 12 แห่ง บริษัทเงินทุน 2 แห่ง แล้วก็บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง ซึ่งจะคุ้มครองปกป้องโดยทันทีในลักษณะ 1 รายนามผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยคุ้มครองปกป้องบัญชีเงินฝาก 5 จำพวก ดังเช่น 1.เงินออมบัญชีเดินสะพัด 2.เงินออมออมทรัพย์ 3.เงินออมประจำ 4.บัตรเงินออม แล้วก็ 5.ใบรับฝากเงิน โดยบัญชีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองปกป้องควรจะเป็นสกุลเงินบาทแค่นั้น ดังนี้ ถ้าหากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองปกป้องเงินออมถูกยกเลิกเอกสารสิทธิ์ ผู้ฝากจะได้รับเงินออมคืนภายใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด
ท่านสามารถตรวจตราข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องเงินออมเหมาะwww.dpa.or.th, ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองปกป้องเงินออม โทร1158 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น